Prezentare Proiect

Obiectivele proiectului

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului:Creşterea importanţei turismului cultural local, ca factor care stimulează dezvoltarea economică a regiunii Sud Vest Oltenia, respectând principiile dezvoltării durabile şi protecţiei mediului, prin activităţi de conservare şi menţinere a stilului arhitectonic al Bisericii şi al culturii tradiţionale româneşti.

OBIECTIVE SPECIFICE:

OS 1 : Restaurare, reabilitare şi consolidare biserica cu hramul“ADORMIREA MAICII DOMNULUI” ŞI “SF. PANTELIMON” – MÂNTULEASA construită în anul 1786, refăcută în sec XIX, din Craiova, monument istoric de grupă valorică B, in vederea promovării valorilor cultural religioase şi al atragerii numărului de turişti în zonă;

OS 2: Valorificarea monumentului istoric biserica cu hramul“ADORMIREA MAICII DOMNULUI” ŞI “SF. PANTELIMON” – MÂNTULEASA, obiectiv de patrimoniu şi de interes turistic cultural-istoric religios, prin promovare media şi prin analize de specialitate evidenţiate în cadrul mesei rotunde organizată ca manifestare distinctă pe parcursul proiectului, în vederea creării unui produs turistic la standarde europene;

OS 3 : Creşterea importantei turismului cultural religios cu cel putin 60 % la nivel regional prin dezvoltarea unor activităţi de informare a turiştilor şi participanţilor la proiect, prin promovare media şi prin angrenarea factorilor decizionali de la nivel central şi local;

OS 4 :Promovarea brandului turistic al obiectivelor de patrimoniu din municipiul Craiova şi din regiunea Sud Vest Oltenia prin relaţionarea cu autorităţile locale şi centrale, relaţionare concretizată în activităţi specifice;

Activitatile proiectului

 

1.

Organizarea activităţii de implementare a proiectului

2.1

 Organizarea licitaţiei pentru atribuirea contractului servicii de proiectare, faza Proiect Tehnic

2.2

Organizarea licitaţiei pentru atribuirea contractului de servicii privind managementul proiectului

2.3

Organizarea licitaţiei pentru atribuirea contractului de serviciu de audit al proiectului

2.4

Organizarea licitaţiei pentru atribuirea contractului de urmărire a execuţiei lucrărilor (dirigenţia de şantier)

2.5

Organizarea licitaţiei pentru selectarea firmei ce urmează să execute lucrările de consolidare-restaurare

 

3.1

Înştiinţarea Inspecţiei în Construcţie de începerea lucrărilor şi predarea amplasamentului

3.2

Execuţia şi monitorizarea lucrărilor

3.3

Recepţia la terminarea lucrărilor

3.4

Evaluarea rezultatelor la terminarea lucrărilor de execuţie

3.5

Obţinere avize şi autorizaţii

4.

Achiziţionarea echipamentelor

5.

Realizare şi întreţinere platforma de comunicare on line

6.

Organizare masă rotundă

7.

Monitorizare şi evaluare proiect

8.

Promovarea proiectului şi diseminarea rezultatelor

9.

Audit

Rezultate anticipate

 

Seturi de rezultate

Descriere

 

 

 

 

 

 

 

A. Calitative

- contactarea “actorilor” implicaţi în proiect şi stabilirea aspectelor organizatorice

-evitarea posibilelor disfuncţionalităţi în procesul de întocmire adosarelor de achiziţii, de plată, documentelor de raportare către Autoritatea Contractantă;

-asigurarea corectitudinii rapoartelor de audit al proiectului;

- consolidarea monumentului istoric;

-restaurarea monumentului istoric;

- redarea monumentului istoric circuitului turistic cultural-istoric şi religios

-atragerea şi sporirea nr. de turişti;

-monitorizarea programului de control al calităţii lucrărilor

- monitorizareaîncadrării în graficul de implementare a activităţilor

- asigurarea corectitudinii evidenţei contabile pentru Contractul de Grant, situaţiilor financiare şi legalităţii operaţiilor economice desfăşurate.

 

 

B. Cantitative

- 1 monument istoric consolidat şi restaurat – Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” şi “Sf. Pantelimon” – Mântuleasa, situat în municipiul Craiova, str. Unirii nr. 59.

- 1 spaţiu de expunere pentru obiectele susceptibile a aparţine patrimoniului naţional;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Documentaţii

- 1 plan de acţiune;

- 1 documentaţie de atribuire pentru achiziţie publică servicii proiectare, faza Proiect Tehnic – Proiect execuţie;

- 1 contract servicii de proiectare, faza Proiect Tehnic – Proiect executie;

- 1 documentaţie de atribuire pentru achiziţia publică ce vizează consultanţa pentru managementul proiectului finanţat;

- 1 contract de servicii privind managementul proiectului;

- 1 documentaţie de atribuire pentru achiziţia publică ce vizează auditul proiectului;

- 1 contract de servicii privind auditul proiectului;

- 1 documentaţie specifică organizării licitaţiei pentru execuţia lucrărilor de consolidare-restaurare;

- 1 contract de execuţia lucrărilor de consolidare-restaurare;

- 1 documentaţie de atribuire pentru achiziţia publică servicii privind urmărirea execuţiei lucrărilor de şantier (dirigenţia de şantier);;

- 1 contract de servicii privind urmărirea execuţiei lucrărilor de şantier (dirigenţia de şantier);

-1 documentaţie pentru obţinerea autorizaţiei de construcţie;

- 1 autorizaţie de construire;

- 1 notificare privind înştiinţarea Inspectoratului în Construcţie de începerea lucrărilor şi predarea amplasamentului;

- 1 studiu de audit energetic

- 1 proces verbal de recepţie a lucrărilor executate;

- certificate de calitate privind lucrările executate;

- 1 documentaţie pentru asigurare utilităţi publice – energie electrică şi termică;

- 1 documentaţie pentru asigurare utilităţi publice – apă, canal, salubritate;

-1 documentaţie pentru obtinere acord de mediu;

- 1 documentaţie pentru obţinere aviz monumente istorice

- 1 documentaţie pentru protecţia şi stingerea incendiilor

- 1 documentaţie de atribuire pentru achiziţia publică de echipamente (infochioşc, proiectoare, instalaţia de climatizare, instalaţia de desfumare, aparatura necesară asigurării umidităţii relative, sistemul antiefracţie, expozoare)

- 1 documentaţie pentru realizarea site-ului web

- rapoarte intermediare şi final către Autoritatea Contractantă;

- informaţii referitoare la modul în care decurge implementarea proiectului;

- documentaţii pentru întocmirea dosarelor de plată;

 

 

 

2. Echipamente

- 1 infochioşc

- 4 proiectoare

- 1 instalaţie de climatizare

- 1 instalaţia de desfumare

- aparatura necesară asigurării umidităţii relative

- 1 sistem antiefracţie

- 6 expozoare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Informare şi publicitate

- 4000 pliante;

- 100postere;

- 4000 broşuri;

- 1 site web;

- 1 infochioşc (de exterior);

- 1 comunicat de presă după semnarea contractului de grant (pentru promovarea proiectului);

- 1 anunţ de presă privind începerea proiectului;

- 1 panou temporar pentru asigurarea vizibilităţii;

- 1 film documentar

- 1 anunţ de presă privind finalizarea proiectului;

- 1 comunicat de presă la finalizarea proiectului (pentru diseminarea rezultatelor);

- 1 placă permanentă la finalizarea lucrărilor pentru asigurarea vizibilităţii;

- 7 emisiuni la radio „Logos”;

- 1 dosar de presă;

- 1 expoziţie de fotografie.